ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียน 1/65
เปิดภาคเรียน 1/65
13 พ.ค. 65 ถึง 14 พ.ค. 65 ปฐมนิเทศนักเรียนหใม่
ปฐมนิเทศนักเรียนหใม่
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4
28 ก.พ. 65 ถึง 03 มี.ค. 65 สอบปลายภาค2/2564
สอบปลายภาค2/2564
24 ก.พ. 65 วันวิชาการ
วันวิชาการ
01 ธ.ค. 64 ถึง 18 มี.ค. 65 เปิดเรียนon site
06 พ.ย. 64 นักเรียนฉีดวัคซีนเข็ม2
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่2/2564 รูปแบบออนไลน์
เรียนออนไลน์
15 ต.ค. 64 นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม1
14 มิ.ย. 64 ถึง 08 ต.ค. 64 เรียน onsite
เรียน onsite
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
30 พ.ค. 64 รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนใหม่ ม.4
29 พ.ค. 64 รายงานตัว/มอบตัว นักเรียนใหม่ ม.1
25 พ.ค. 64 ประกาศผลเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
24 พ.ค. 64 ประกาศผลเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
31 ส.ค. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาค
20 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

ครั้งที่ 1/2557

วันที่  20 มิถุนายน   พ.ศ. 2558    เวลา 08.30  น.

ณ  หอประชุม โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

--------------------------------------------

11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

หลักการและเหตุผล

       เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครูขอพรจากครู ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและรักความเป็นไทย
  2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในพิธีและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงจนเป็นที่น่าพอใจร่วมกัน
  3. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนในด้านความสามัคคี ร่วมกันการทำงานเป็นทีม

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

วันที่  11 มิถุนายน 2558

สถานที่

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

11 พ.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 การเข้าค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
การเข้าค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องภาษาไทย 3 (228) และการเข้าค่ายปฐมนิเทศ ณ หอประชุมอาคาร 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
หอประชุมอาคาร 2 โรงเรียนตราดสรเสริญวิทยาคม
31 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม