ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ส.ค. 63 ถึง 03 ก.ย. 63 สอบกลางภาค
20 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

ครั้งที่ 1/2557

วันที่  20 มิถุนายน   พ.ศ. 2558    เวลา 08.30  น.

ณ  หอประชุม โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

--------------------------------------------

11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

หลักการและเหตุผล

       เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ผู้ประสาทวิชาในแขนงต่างๆที่ผู้เป็นศิษย์ต้องเคารพครู  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ครูกับนักเรียน  โดยเน้นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครูขอพรจากครู ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการส่งเสริมการแสดงออกในด้านศักยภาพของนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมการทำพานไหว้ครูทำให้เกิดความสามัคคีในการทำงานและการวางแผนร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและรักความเป็นไทย
  2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในพิธีและมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงจนเป็นที่น่าพอใจร่วมกัน
  3. เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนในด้านความสามัคคี ร่วมกันการทำงานเป็นทีม

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

วันที่  11 มิถุนายน 2558

สถานที่

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม

11 พ.ค. 58 ถึง 13 พ.ค. 58 การเข้าค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
การเข้าค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องภาษาไทย 3 (228) และการเข้าค่ายปฐมนิเทศ ณ หอประชุมอาคาร 2 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
หอประชุมอาคาร 2 โรงเรียนตราดสรเสริญวิทยาคม
31 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม