ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวน

ห้อง

จำนวนผู้เรียน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

เด็กพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

117

62

 

179

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

100

60

 

160

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

104

51

 

155

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

39

33

 

72

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

37

45

 

82

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

32

45

 

77

รวมทั้งสิ้น

19

429

296

 

725