วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
มุ่งจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยการบริหารจัดการ  แบบมีส่วนร่วม   กับทุกภาคส่วน


ปรัชญา
  การศึกษาเพื่อชีวิต