พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
2.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
 
เป้าประสงค์
1.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
     2.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน