หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ช่วงชั้นที่  ๓ ปีที่ ๑ ปีที่ ๓               

กลุ่มสาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

.  ภาษาไทย

3.00

0.5*

3.00

1.0*

3.00

1.0*

คณิตศาสตร์

3.00

2.0 (1.0*)

3.00

2.00

3.00

2.00

วิทยาศาสตร์

3.00

2.0/1.0* (1.0**)

3.00

2.0 (2.0**)

3.00

1.5/2.0**

สังคมศึกษาฯ

3.00

0.50

3.00

-

3.00

 

ประวัติศาสตร์

1.00

-

1.00

-

1.00

 

สุขศึกษาและพลศึกษา

2.00

-

2.00

-

2.00

 

ศิลปะและดนตรี

2.00

(1.0**)

2.00

(2.0**)

2.00

2.0**

การงานอาชีพ ฯ

1.00

(1.0**)

1.00

(2.0**)

1.00

2.0**

    เทคโนโลยี ฯ

1.00

1.0*

1.00

1.0 (2.0*)

1.00

1.50

. ภาษาต่างประเทศ

3.00

(1.0**)

3.00

-

3.00

2.0*

 

รวมหน่วยกิต/ คาบ

 

22.00

880

5.00

200

22.00

880

5.00

200

22.00

880

5.00

200

๑๐. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐ ชม.

แนะแนว/ลส./ชุมนุม

/ภาษาที่ ๒/ จิตอาสา

๑๒๐ ชม.

แนะแนว/ลส./ชุมนุม

/ภาษาที่ ๒/ จิตอาสา

๑๒๐ ชม.

แนะแนว/ลส./ชุมนุม

/ภาษาที่ ๒/ จิตอาสา

รวมชั่วโมง

,๒๐๐

,๒๐๐

,๒๐๐

* กลุ่มวิชาทั่วไปเรียนทุกคน

** เลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ๒ หน่วยกิต           ม.๑ เพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาสังคม ๒๐ ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงชั้นที่  ๔    ปีที่ ๑ ปีที่ ๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

.  ภาษาไทย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.84 KB