ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด ๕๐๒ คน (ข้อมูล ณ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓)
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม.๑ ๘๘ ๕๐ ๑๓๘ ๓๔.๕  
ม.๒ ๖๑ ๔๕ ๑๐๖ ๒๖.๕  
ม.๓ ๘๓ ๓๕ ๑๑๘ ๒๙.๕  
รวม ม.ต้น ๑๒ ๒๓๒ ๑๓๐ ๓๖๒ ๓๐.๒  
ม.๔ ๒๘ ๒๐ ๔๘ ๒๔  
ม.๕ ๒๗ ๓๑ ๕๘ ๑๙.๓  
ม.๖ ๒๕ ๓๔ ๓๔  
รวม ม.ปลาย ๗๖ ๗๖ ๑๔๐ ๒๓.๓  
รวมทั้งหมด ๑๘ ๒๙๖ ๒๐๖ ๕๐๒ ๒๗.๙  
 
                   
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2562
               1) จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2562  ทั้งหมด 577 คน (ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2562)
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม.1 4 76 57 133 33.25  
ม.2 4 97 45 142 35.60  
ม.3 4 101 40 141 35.25  
รวม ม.ต้น 12 274 142 416 34.67  
ม.4 2 34 31 65 32.50  
ม.5 1 11 22 33 33.00  
ม.6 1 17 26 43 43.00  
รวม ม.ปลาย 4 62 79 141 35.25  
รวมทั้งหมด 16 336 221 557 34.81  
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2561
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 107 40 147  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 95 33 128  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 105 54 159  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 11 22 33  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 14 25 39  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 22 19 41  
รวมทั้งสิ้น 15 354 193 547
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

               1) จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2560  ทั้งหมด 532 คน (ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2559)
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม.1 4 98 34 132 33  
ม.2 4 93 50 143 35.75  
ม.3 4 91 40 131 32.75  
รวม ม.ต้น 11 282 124 406 33.83  
ม.4 2 15 29 44 22  
ม.5 2 20 21 41 20.5  
ม.6 2 12 29 41 20.5  
รวม ม.ปลาย 6 47 79 126 21  
รวมทั้งหมด 18 329 203 532 29.56  
ระดับชั้นที่เปิดสอน      

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 2559
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 98 34   132
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 93 50   143
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 91 40   131
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 15 29   44
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 21   41
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 12 29   41
รวมทั้งสิ้น 18 329 203  
532
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2558
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 83 46   124
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 112 56   168
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 101 54   155
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 18 41   59
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 31 34   65
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 28 23   51
รวมทั้งสิ้น 17 373 245   627
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2557
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 112 56   168
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 102 54   156
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 89 60   149
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 47 21   68
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 29 23   52
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 35 42   77
รวมทั้งสิ้น 18 414 256   670

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวน

ห้อง

จำนวนผู้เรียน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

เด็กพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

117

62

 

179

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

100

60

 

160

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

104

51

 

155

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

39

33

 

72

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

37

45

 

82

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

32

45

 

77

รวมทั้งสิ้น

19

429

296

 

725