ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2562

จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2561
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 107 40 147  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 95 33 128  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 105 54 159  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 11 22 33  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 14 25 39  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 22 19 41  
รวมทั้งสิ้น 15 354 193 547
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2561
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 107 40 147  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 95 33 128  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 105 54 159  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 11 22 33  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 14 25 39  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 22 19 41  
รวมทั้งสิ้น 15 354 193 547
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2561
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 107 40 147  
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 95 33 128  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 105 54 159  
มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 11 22 33  
มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 14 25 39  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 22 19 41  
รวมทั้งสิ้น 15 354 193 547
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนนักเรียน 10 พ.ย. 2559
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 98 34   132
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 93 50   143
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 91 40   131
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 15 29   44
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 20 21   41
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 12 29   41
รวมทั้งสิ้น 18 329 203  
532
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2558
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 83 46   124
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 112 56   168
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 101 54   155
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 18 41   59
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 31 34   65
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 28 23   51
รวมทั้งสิ้น 17 373 245   627
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2557
ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง
จำนวนผู้เรียน (คน) รวม
ชาย หญิง เด็กพิเศษ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 112 56   168
มัธยมศึกษาปีที่ 2 4 102 54   156
มัธยมศึกษาปีที่ 3 4 89 60   149
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 47 21   68
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 29 23   52
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 35 42   77
รวมทั้งสิ้น 18 414 256   670

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ระดับชั้นที่เปิดสอน

จำนวน

ห้อง

จำนวนผู้เรียน (คน)

รวม

ชาย

หญิง

เด็กพิเศษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

4

117

62

 

179

มัธยมศึกษาปีที่ 2

4

100

60

 

160

มัธยมศึกษาปีที่ 3

4

104

51

 

155

มัธยมศึกษาปีที่ 4

2

39

33

 

72

มัธยมศึกษาปีที่ 5

2

37

45

 

82

มัธยมศึกษาปีที่ 6

3

32

45

 

77

รวมทั้งสิ้น

19

429

296

 

725