งานสารสนเทศ
งานสารสนเทศนักเรียน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.69 KB
สารสนเทศนักเรียน 61-63
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.18 KB
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 2561 - 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.21 KB
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.42 KB
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.09 KB
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.56 KB
ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.31 KB
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.29 KB
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.26 KB
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 เปรียบเทียบระหว่างผลการทดสอบระดับโรงเรียนและ ผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.19 KB
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.9 KB
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา ม.6 ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.88 KB