คณะผู้บริหาร

นายประวิทย์ นิยมนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา