คณะผู้บริหาร

นางสุกัญญา กูลนรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-2443221
อีเมล์ : sugunyalek14@gmail.com

นายกฤตภพ กุลจันทร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา