ข้อมูลผู้บริหาร

1. นางสุกัญญา กูลนรา  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. 
นายปัญญา วันตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โทร.0871387364 E-mail: Panyawanta1985@gmail.com