อำนาจหน้าที่

บทบาท อำนาจหน้าที่ของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
๒. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ หลักสูตรโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑, ๒๕๖๒,๒๕๖๓
๔. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ
๕. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
๖. กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และ จัดทำผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นราชพัสดุและทรัพย์สินอื่นๆตำมระเบียบ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๘. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมำย และตามที่กฎหมายกำหนดให้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) พรบ. กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕
๒) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา ๓๘ (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา ๓๙ (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (ออกตำม ม.๓๔ วรรคสี่ ของ พรบ.บริหารศธ.)
๔) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจำยอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตำม ม.๓๙ วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชำติ ๒๕๔๒)
๕) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ (ออกตาม ม.๓๕ พรบ.บริหาร ศธ.)
๖) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีกำรสรรหากรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๖
๗) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
๑) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้ำนวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
๒) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
๓) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
๕) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
๖) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
๗) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๘) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document อำนาจหน้าที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.29 KB