ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา กูลนรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ นิยมนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี อายุเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2556 ถึง 11 พฤศจิกายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวศ ดีหลาย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ธันวาคม 2552-1พฤศจิกายน 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิต ตันสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มกราคม 2543 - 30 กันยายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ น้อยสุขขี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2539 - 20 มกราคม 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ดวงนภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ตุลาคม 2527 - 25 ตุลาคม 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสันทิศ กาญจนิมมาน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 มิถุนายน 2527 - 5 กันยายน 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายยง นองเนือง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2509 - 4 มิถุนายน 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ประสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2502 - 1 พฤศจิกายน 2509