กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศิริรัตน์ นำไทย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0868846629
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานบูรณาการโซเชียลมีเดีย เพื่อพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม