คณะผู้บริหาร

นางสุกัญญา กูลนรา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-2443221
อีเมล์ : sugunyalek14@gmail.com

นายปัญญา วันตา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0871387364
อีเมล์ : panyawanta1985@gmail.com