คณะผู้บริหาร

นายประวิทย์ นิยมนา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปัญญา วันตา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา