กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนนทพร อุทัยไขย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1