กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาสนา ศิลาอาสน์
ครู คศ.2

นางสาวนนทพร อุทัยไขย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1