กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0800178019
อีเมล์ : sangmanee122@hotmail.com

นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0892144784
อีเมล์ : 416M79@gmail.com

นางสาวนงลักษณ์ ศรีตะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเอมวดี เวียงนาค
นักศึกษาฝึกประสบการณ์