กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวาสนา ศิลาอาสน์
ครู คศ.2

นางสาวนนทพร อุทัยไขย
ครู คศ.2

นางสาวนิษฐ์ธรีย์ หิริโอตัปปะ
ครู คศ.2

นายธีระ อภิรักษ์ตระกูล
ครู คศ.1