กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนาภรณ์ ถัดหลาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไล กอบบุญวดี
ครู คศ.3

นายกัณฑ์ อุตโมท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายจิรภัทร ศรีประทุม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายศตวรรษ ลามิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู