กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนาภรณ์ ถัดหลาย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายกัณฑ์ อุตโมท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายพร้อมวุฒิ แสงวิเชียร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น

นางสาวสุรีรัตน์ สงวนหงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น