กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางธนาภรณ์ ถัดหลาย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุรีรัตน์ สงวนหงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวดารารัตน์ ชะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิวิไล เมฆวิเชียร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายกัณฑ์ อุตโมท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2