กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลัดดา นองเนือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิไล กอบบุญวดี
ครู คศ.3

นายอาวุธ เนตรสุวรรณ
ครู คศ.2

นางธนาภรณ์ ถัดหลาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธนวรรณ บุญเฒ่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1