กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธนาภรณ์ ถัดหลาย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0861588495
อีเมล์ : tick1052@gmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์เอียด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุรีรัตน์ สงวนหงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวดารารัตน์ ชะนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายกัณฑ์ อุตโมท
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0642536451
อีเมล์ : kin.alive22@gmail.com