กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภาวดี ใจดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรสิริ ตันสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางศิริรัตน์ นำไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิตยา ด้วงที่สุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น