กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรสิริ ตันสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดำรงศักดิ์ สัจจาธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุภาวดี ใจดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวศิริรัตน์ ตอพล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวนัฐชุดา จันทะยา

นางสาวพุธิตา กีรติมงคลชัย