กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรสิริ ตันสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายดำรงศักดิ์ สัจจาธรรม
ครู คศ.3

นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี ใจดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ ตอพล
อื่นๆ

นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวนัฐชุดา จันทะยา
อื่นๆ

นางสาวพุธิตา กีรติมงคลชัย