กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอรสิริ ตันสกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางศิริรัตน์ นำไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิตยา ด้วงที่สุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2