กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0954292324
อีเมล์ : malisaklongklaew@gmail.com

นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0868289314
อีเมล์ : kraw3920277lalida@gmail.com

นางสาวอรสิริ ตันสกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0962466354
อีเมล์ : praewatansakul@gmail.com

นางศิริรัตน์ นำไทย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวนิตยา ด้วงที่สุด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2