กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุภาวดี ใจดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลลิดา ศรีพลอย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรสิริ ตันสกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมะลิสา คล่องแคล่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกมลพรรณ หาญพล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวธัญญดา ปัดธุลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอัจจิมา ช่อลัดดา