กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางดรรชนี งามวสุศิริ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
เบอร์โทร : 0814292949
อีเมล์ : indextrat@gmail.com

นายมโนชัย จักรวาฬ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0934161737
อีเมล์ : son_one@hotmail.com

นายทนงศักดิ์ มิตตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวยุพิน กองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2