กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรุณ ศิลาอาสน์
ครู คศ.2

นางดรรชนี งามวสุศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมโนชัย จักรวาฬ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0