กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญสิทธิ์ เงางาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรุณ ศิลาอาสน์
ครู คศ.2

นางดรรชนี งามวสุศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกรรภิรมย์ ชะเอม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2