กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดรรชนี งามวสุศิริ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมโนชัย จักรวาฬ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นายทนงศักดิ์ มิตตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น

นางสาวยุพิน กองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น