กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายทนงศักดิ์ มิตตา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวยุพิน กองแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจีรนันท์ หงษ์กลาย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

นางสาวภูมิรัตน์ สำเนียงเพราะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์