กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชาญสิทธิ์ เงางาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวรุณ ศิลาอาสน์
ครู คศ.2

นางดรรชนี งามวสุศิริ
ครู คศ.1

นางกรรภิรมย์ ชะเอม
อื่นๆ