กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางดรรชนี งามวสุศิริ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายมโนชัย จักรวาฬ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายทนงศักดิ์ มิตตา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวยุพิน กองแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2