กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนนท์ธวัตร คำแหลง
ครู คศ.1

นายพละชัย ปราสาทศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0