กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ฐาปกรณ์ สัมภาลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพงษ์พัฒน์ อสิพงษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2