กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนนท์ธวัตร คำแหลง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.ฐาปกรณ์ สัมภาลี
ครูผู้ช่วย