กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนนท์ธวัตร คำแหลง
ครูผู้ช่วย

นายพละชัย ปราสาทศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0