กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภชัย กินนารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศิวดี สุขสำราญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นายอนุชิต แก้วใพร
ครูผู้ช่วย