กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภชัย กินนารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนิน
ครู คศ.3

นางสาวนริศรา จันทร์อ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิวดี สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0