กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภชัย กินนารัตน์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเครือวัลย์ สังข์สูงเนิน
ครู คศ.3

นางสาวนริศรา จันทร์อ่อน
ครู คศ.1

นางสาวศิวดี สุขสำราญ
ครูผู้ช่วย