กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภชัย กินนารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศิวดี สุขสำราญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น

นายอนุชิต แก้วใสพร
ครูผู้ช่วย

นายจรงณ์พร เมฆขยาย
ครูผู้ช่วย