กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศุภชัย กินนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศิวดี สุขสำราญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอนุชิต แก้วใสพร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายจรงณ์พร เมฆขยาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2