กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศุภชัย กินนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0817626016

นางสาวศิวดี สุขสำราญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0923166032
อีเมล์ : siwadee11110@gmail.com

นายอนุชิต แก้วใสพร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0835926376
อีเมล์ : arnuchit.17122532@gmail.com

นายจรงณ์พร เมฆขยาย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2