กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวลิตา ประกอบศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ