กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสวรส รอดน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกำพล ศิลาอาสน์
ครู คศ.2

นายประมุข ช่อลัดดา
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ นำไทย
ครู คศ.2

นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์
ครู คศ.1

นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ครู คศ.1