กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางศิริรัตน์ นำไทย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสวรส รอดน้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายประมุข ช่อลัดดา
ครู คศ.3