กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสวรส รอดน้อย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกำพล ศิลาอาสน์
ครู คศ.2

นายประมุข ช่อลัดดา
ครู คศ.2

นางศิริรัตน์ นำไทย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพรอัมพา ต่อไพบูลย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางดวงนภา สิงหพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1