กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวลิตา ประกอบศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3