กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวลิตา ประกอบศรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวธัชพรรณ กันทะมัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4