กลุ่มแนะแนวการศึกษา

นายปฐมพร ไหว้ครู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3