ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจุไรรัตน์ นองเนือง

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4