กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศรินยา ทศดารา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

Miss Mungma Ngwe Germaine