กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิวาพร ทศดารา
ครู คศ.1

นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร
ครู คศ.2

นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด
ครูผู้ช่วย

Miss Mungmah Ngwe Germaine
อื่นๆ