กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศรินยา ทศดารา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด
ครู คศ.1

Miss Mungma Ngwe Germaine