กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 0908971151
อีเมล์ : krumali2012@gmail.com

นางสาวศรินยา ทศดารา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0861510925
อีเมล์ : t_tuktakao@hotmail.com

นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0963256454
อีเมล์ : jhu_dexd@hotmail.com

นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0968588753
อีเมล์ : supavuch-33@hotmail.com

Miss Mungma Ngwe Germaine
เบอร์โทร : 0923299024
อีเมล์ : mungmah_ngwe@yahoo.com