กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมลิวัลย์ กอบพึ่งตน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทิวาพร ทศดารา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเต็มพร แสงวิเชียร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายศุภวัชญ์ โฉมเฉิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

Miss Mungmah Ngwe Germaine