คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ เครือลอย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา