คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายจักราวุธ ยนต์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นายปภิณวิทย์ รู้ทิศ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5