คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายจักราวุธ ยนต์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5